ឱកាសពេញម៉ោង

ឱកាសការងារពេញម៉ោងជាប្រធានផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុន​ Rainbow គឺជាជម្រើសការងារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងស្វែងរកការងារដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផ្នត់ដំណើរការងារច្បាស់លាស់ ដែលមានទាំងប្រាក់ខែគោល និងប្រាក់បន្ថែមពីការលក់ផងដែរ។ .

មានឱកាសការងារមួយចំនួនទៀត នៅផ្នែកទីផ្សារ ផ្នែកលក់ និងផ្នែកគ្រប់គ្រងការលក់។ មិនចាំបាច់មិនបទពិសោធន៍នោះទេ តែយើងដែលជាអ្នកចែកចាយផលិតផល Rainbow ផ្តាច់មុខនឹងផ្តល់នូវគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមការងារបស់អ្នកដែលរួមមាន៖:

ការបណ្តុះបណ្តាលលើការយល់ដឹង

  • ផលិតផលដ៏ល្អបំផុត
  • បរិស្ថានការងាររីករាយ
  • ដំណើរកំសាន្តក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្ត
  • ឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត


សូមផ្ញើ CV និង Cover Letter របស់អ្នកមកកាន់
recruitment@healthyhomes.com.kh
ដោយដាក់ប្រធានបទ (subject) ថា:
[Full-time]_Your name_Sales Executive.
ឧទាហរណ៍: [Full-time]_Theng Dalin_Sales Executive.
Hotline: សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖ 023​211022