ដើម្បីដឹងច្បាស់ថាតើផលិតផលរបស់ Rainbow អាចសម្អាតគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកស្រីបានល្អប៉ុណ្ណា យើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការអញ្ជើញលោកលោកស្រីឲ្យបានឃើញផ្ទាល់នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកលោកស្រីផ្ទាល់តែម្តង។ គ្រាន់តែបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម រួចយើងនឹងផ្ញើព័ត៌មានទៅកាន់អ្នកចែកចាយបន្តដែលនៅជិតអ្នកបំផុត។ .


សូមបញ្ជាញ់ទីតាំង ឬបញ្ហានៃការសម្អាតក្នុងគេហដ្ឋានអ្នក នោះអ្នកចែកចាយបន្តយើងខ្ញុំនឹងអាចផ្តល់នូវការបង្រៀនពីរបៀបសម្អាតបាន។ .